БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

4 юли 2022 | година 4, брой 1

Новъ провалъ за Гешевъ въ Конституционниятъ сѫдъ

Чете се за 2 минути

Гешевъ смѣташе за противоконституционно парламентътъ да го изслушва на всѣки три мѣсеца и да му дава прѣпорѫки.

/media/KS.jpg

На 12 юли Кон­сти­ту­ци­он­ни­ятъ сѫдъ пуб­ли­ку­ва съ­об­ще­ние, съ ко­е­то съ­об­ща­ва, че от­хвър­ля ис­ка­не­то на глав­ни­ятъ про­ку­роръ Иванъ Ге­шевъ час­ти отъ пра­вил­ни­кътъ на На­род­но­то съб­ра­ние да бѫ­дѫтъ обя­ве­ни за про­ти­во­кон­сти­ту­ци­он­ни. Рѣ­ше­ни­е­то на сѫ­дътъ е взе­то еди­но­душ­но и прѣд­став­ля­ва по­ред­но до­ка­за­тел­ство за прав­но­то не­вѣ­жес­тво на Ге­шевъ, кой­то прос­то не се спра­вя съ че­те­не­то съ раз­би­ра­не на Кон­сти­ту­ци­я­та.

ГЕ­ШЕВЪ НЕ ИС­КА ДА ДА­ВА ОТ­ЧЕТЪ И ДА МУ ДЪР­ЖѪТЪ СМѢТ­КА

Ге­шевъ не бѣ до­во­ленъ отъ три тек­ста въ пра­вил­ни­кътъ на XLVII На­род­но съб­ра­ние, а имен­но чл. 25, как­то и час­ти отъ ал. 1 и 5 на чл. 86.

Спо­редъ чл. 25 най-мал­ко­то вед­нъжъ на всѣ­ки три мѣ­се­ца глав­ни­ятъ про­ку­роръ трѣб­ва да учас­тва въ об­сѫж­да­не на дѣй­ность­та на про­ку­ра­ту­ра­та, ко­е­то се про­веж­да въ пар­ла­мен­тар­на­та ко­ми­сия по кон­сти­ту­ци­он­ни и прав­ни въп­ро­си.

Спо­редъ двѣ­тѣ али­неи на чл. 86 НС мо­же да да­ва прѣ­по­рѫ­ки на глав­ни­ятъ про­ку­роръ, а той дъл­жи от­четъ за из­пъл­не­ни­е­то имъ.

ЗА БЮД­ЖЕ­ТЪТЪ НА ПРО­КУ­РА­ТУ­РА­ТА

Сѫ­що на 12 юли Кон­сти­ту­ци­он­ни­ятъ сѫдъ се про­из­не­се и по дру­го ис­ка­не на Ге­шевъ, то­зи пѫть от­кло­ня­вай­ки ис­ка­не­то му за от­мѣ­на на па­раг­рафъ отъ прѣ­ход­ни­тѣ и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би въ За­ко­нътъ за бюд­же­тътъ. Въп­рос­ни­ятъ текстъ прѣх­вър­ля­ше 20 млн лв отъ про­ку­ра­ту­ра­та къмъ уни­вер­си­те­ти­тѣ. Въ то­зи слу­чай КС до­ри не об­ра­зу­ва дѣ­ло, обя­вя­вай­ки ис­ка­не­то на Ге­шевъ за не­до­пус­ти­мо. Рѣ­ше­ни­е­то от­но­во е взе­то еди­но­душ­но.

На 14 юли КС ще раз­гле­да дру­го ис­ка­не на глав­ни­ятъ про­ку­роръ, съ ко­е­то той ос­пор­ва от­па­да­не­то на т.нар. „ка­ри­ер­ни бо­ну­си“ за ад­ми­нис­тра­тив­ни­тѣ рѫ­ко­во­ди­те­ли въ сѫ­деб­на­та власть.

При­пом­ня­ме, че на 17 фев­ру­а­ри КС от­хвър­ли ис­ка­не­то на Ге­шевъ дъл­гот­рай­ни­тѣ ак­ти­ви на Бю­ро­то за за­щи­та на сви­дѣ­те­ли­тѣ да не бѫ­дѫтъ прѣх­вър­ля­ни на Ми­нис­тер­ство­то на пра­во­сѫ­ди­е­то, а да ос­та­нѫтъ въ вла­дѣ­ние на про­ку­ра­ту­ра­та. На 8 фев­ру­а­ри пъкъ бѣ­ше от­кло­не­но ис­ка­не на Ге­шевъ от­но­во свър­за­но съ от­чет­ность­та му прѣдъ На­род­но­то съб­ра­ние.