БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Атака срѣщу сайтътъ на НС

Чете се за 1 минута

Хакери свалиха сайтътъ на НС, докато на Роженъ се издигаше българското знаме

Сай­тътъ на На­род­но­то съб­ра­ние бѣ­ше сва­ленъ слѣдъ ха­кер­ска ата­ка на 14 юли, де­ньтъ, въ кой­то бѣ­ха го­лѣ­ми­тѣ тър­жес­тва на Ро­женъ по слу­чай из­ди­га­не­то на 111-мет­ро­ви­ятъ пи­лонъ съ зна­ме­то ни. Ата­ка­та е би­ла отъ ви­дътъ DDoS: тъй сай­тътъ се из­пра­ща ог­ро­менъ брой за­яв­ки и той прѣ­то­вар­ва. Ата­ка­та е зрѣ­лищ­на, но не крие опас­ность за дан­ни­тѣ на сай­тътъ.

За ата­ка­та съ­об­щи де­пу­та­тътъ отъ ПП-ДБ Ивай­ло Мир­чевъ. Въ фейс­букъ про­фи­лътъ си той на­пи­са, че ста­ва въп­росъ на дѣйс­твия на рус­ки ха­ке­ри, ко­и­то би­ли не­до­вол­ни, че Бъл­га­рия да­ва надъ 100 бро­ни­ра­ни ма­ши­ни на Ук­рай­на.

/media/2023/07/ddos.jpg

Спо­дѣ­ле­но отъ Ивай­ло Мир­чевъ изоб­ра­же­ние. Рус­ки ха­ке­ри се хва­лѭтъ какъ от­мъ­ща­ватъ на Бъл­га­рия за по­мощь­та ѝ къмъ Ук­рай­на.

Ата­ка­та прѣ­диз­ви­ка ше­гад­жийс­ки ре­ак­ции. Изъ Ин­тер­нетъ за­поч­на да се раз­прос­тра­ня­ва изоб­ра­же­ние, ко­е­то при­ли­ча на сним­ка отъ сай­тътъ на пре­зи­ден­тство­то. Въ изоб­ра­же­ни­е­то оба­че ду­ма­та „пре­зи­дентъ“ е скѫ­се­на до „ре­зи­дентъ“. Виж­да се над­писъ „Ру­менъ Ра­девъ: Кол­ко­то по­ве­че се про­ти­во­пос­та­вя­ме на рус­ки­тѣ ха­ке­ри, тол­ко­ва по-го­лѣ­ми ще сѫ ще­ти­тѣ“. По-сит­ни­ятъ текстъ прѣд­ста­вя ко­ми­ченъ сце­на­рий, въ кой­то Ра­девъ зас­та­ва ка­то пос­рѣд­никъ меж­ду ад­ми­нис­тра­то­ри­тѣ на сай­тътъ на НС и рус­ки­тѣ ха­ке­ри. Въ из­мис­ле­ни­ятъ текстъ Ра­девъ при­зо­ва­ва да се прѣ­да­де кон­тро­лътъ надъ „Дър­жа­венъ вѣс­тникъ“ ка­то ком­про­мисъ въ име­то на ми­ра. Не лип­сватъ и за­бав­ни пра­во­пис­ни грѣш­ки ка­то „свръс­ка“.