БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

ВАС спасява ЦИК

Чете се за 2 минути

Върховниятъ административенъ сѫдъ се произнесе прѣкалено късно и прѣкалено удобно за отмѣната на машинното гласуване

Вър­хов­ни­ятъ ад­ми­нис­тра­ти­венъ сѫдъ (ВАС) прие, че ЦИК пра­вил­но е от­мѣ­ни­ла ма­шин­но­то гла­су­ва­не за пър­ви­ятъ туръ на мѣс­тни­тѣ из­бо­ри на 29 ок­том­ври. Рѣ­ше­ни­е­то, ко­е­то смай­ва не съ за­ко­но­съ­об­раз­ность, а съ це­ле­съ­об­раз­ность, из­лѣ­зе ед­ва въ по­не­дѣл­никъ ве­черь­та, ко­га­то ве­че бѣ­ха яс­ни ре­зул­та­ти­тѣ отъ из­бо­ри, как­то и че има бе­зум­но мно­го не­дѣйс­тви­тел­ни гла­со­ве.

/media/2023/10/VAS.jpg

ВАС НЕ РА­БО­ТИ ВЪ СѪ­БО­ТА

Нѣ­ща­та не тръг­на­ха доб­рѣ още въ сѫ­бо­та. Слѣдъ ка­то въ пе­тъкъ слѣ­до­бѣдъ ЦИК от­мѣ­ни ма­шин­но­то гла­су­ва­не, об­жал­ва­не на то­ва рѣ­ше­ние мо­же­ше да има най-ра­но въ сѫ­бо­та. Ока­за се оба­че, че то­га­ва въ ВАС де­жур­ни сѫ­дии нѣ­ма. То­ва е скан­дал­но, за­що­то на прак­ти­ка оз­на­ча­ва, че въ пе­тъкъ и сѫ­бо­та ЦИК мо­же да взе­ма без­кон­трол­но как­ви­то и да е рѣ­ше­ния, как­то всѫщ­ность и пра­ви.

Отъ то­зи мо­ментъ ста­на яс­но, че ВАС всѫщ­ность е съ­у­час­тникъ въ опо­ро­ча­ва­не­то на из­бо­ри­тѣ. То­ва се пот­вър­ди по единъ без­спо­ренъ на­чинъ въ по­не­дѣл­никъ слѣдъ из­бо­ри­тѣ.

СА­МО СЪ ПОД­ПИСЪ НА МИ­НИС­ТЪРЪ

Офи­ци­ал­на­та при­чи­на ЦИК да от­мѣ­ни ма­шин­но­то гла­су­ва­не бѣ­ше са­мо ед­на: че въ пе­тъкъ слѣ­до­бѣдъ 27 ок­том­ври Ми­нис­тер­ство­то на елек­трон­но­то уп­рав­ле­ние не би­ло прѣ­дос­та­ви­ло удос­то­вѣ­ре­ние, че ма­ши­ни­тѣ сѫ год­ни за гла­су­ва­не. Та­ко­ва бѣ­ше под­пи­са­но къс­но ве­черь­та сѫ­щи­ятъ пе­тъкъ, но отъ зам.-ми­нис­тъ­рътъ на ЕУ Ми­ха­илъ Стой­новъ. Край­ни­ятъ срокъ за прѣ­дос­та­вя­не на удос­то­вѣ­ре­ни­е­то из­те­че въ сѫ­бо­та ве­черь­та, 28 ок­том­ври.

Въ сво­е­то рѣ­ше­ние отъ по­не­дѣл­никъ 30 ок­том­ври ВАС при­е­ма, че удос­то­вѣ­ре­ни­е­то не е би­ло ва­лид­но, за­що­то не би­ло под­пи­са­но отъ ми­нис­тъ­рътъ, а отъ зам.-ми­нис­тъ­рътъ. Спо­редъ сѫ­ди­и­тѣ та­къвъ под­ходъ не билъ до­пус­тимъ.

Мно­го мо­же да се ка­же за прав­на­та из­дър­жа­ность на по­доб­но твър­де­ние, но ед­но е си­гур­но: рѣ­ше­ни­е­то на ВАС не под­ле­жи на об­жал­ва­не, то е окон­ча­тел­но и има двѣ прѣ­ки пос­лѣ­ди­ци: из­кар­ва ЦИК прав­ни ко­ри­феи и пра­ви не­ос­но­ва­тел­но ка­си­ра­не­то на из­бо­ри­тѣ за­ра­ди лип­са­та на ма­ши­ни.

Рѣ­ше­ни­е­то на сѫ­дътъ все пакъ има и единъ по­ло­жи­те­ленъ ас­пектъ: то поз­во­ля­ва да се про­ве­де ма­шин­но гла­су­ва­не на вто­ри туръ. За цель­та оба­че трѣб­ва ЦИК да взе­ме но­во рѣ­ше­ние, съ ко­е­то да поз­во­ли та­ко­ва гла­су­ва­не. И да не го от­мѣ­ни от­но­во въ пе­тъкъ или сѫ­бо­та, ко­га­то, как­то зна­емъ, ВАС по­чи­ва.

СРАМЪ

Дѣйс­тви­я­та на ВАС въ по­не­дѣл­никъ и без­дѣйс­тви­е­то му въ сѫ­бо­та сѫ срам­ни. Тѣ до­ве­до­ха прѣ­ко до ги­ган­тски ни­ва на не­дѣйс­тви­тел­ни гла­со­ве на из­бо­ри­тѣ, нѣ­що не­въз­мож­но при ма­шин­но гла­су­ва­не. За та­ка­ва дър­жа­ва – та­къвъ сѫдъ.