БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

8 юли 2021 | година 3, брой 3

Статии отбелѣзани съ ключовата дума „Българска федерация по волейболъ“

Разваленъ телефонъ въ Българска федерация по волейболъ

Любо Ганевъ обяви новия треньоръ, той каза, че не знае.

Се­ри­оз­на лип­са на ко­му­ни­ка­ция про­ли­ча нас­ко­ро въ дѣйс­тви­я­та на рѫ­ко­вод­ство­то на БФВ. Прѣ­ди нѣ­кол­ко дни пре­зи­ден­тътъ Лю­бо Га­невъ обя­ви слѣдъ за­се­да­ние на уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ на ор­га­ни­за­ци­я­та, че Сил­ва­но Пран­ди ще бѫ­де но­ви­ятъ старъ се­лек­ци­о­неръ на мѫж­кия ни на­ци­о­на­ленъ от­боръ. На все­ос­лу­ша­ние бѣ­ха обя­ве­ни под­роб­нос­ти за ан­га­жи­мен­та на Про­фе­со­ра - до­го­во­рътъ щѣлъ да бѫ­де за 1 + 1 го­ди­на, по­мощ­никъ ще му бѫ­де Ни­ко­лай Же­лѣз­ковъ, ка­то иде­я­та е слѣдъ то­зи пе­ри­одъ ита­ли­а­не­цътъ да прѣ­да­де ща­фе­та­та на тре­ньо­ра на шам­пи­о­на „Неф­то­хи­микъ“.

Ока­за се оба­че, че по­не единъ отъ спо­ме­на­ти­тѣ гос­по­да не е билъ по­не увѣ­до­менъ, че се е до­го­во­рилъ. День слѣдъ но­ви­на­та …

Вижъ статията

Първи полъхъ на нормалность от новото рѫководство на БФВ

Отмѣниха безумно правило, спъващо развитието на млади състезатели

Но­во­то рѫ­ко­вод­ство на Бъл­гар­ска фе­де­ра­ция по во­лей­бол (БФВ) нап­ра­ви пър­ва важ­на стѫп­ка къмъ зав­ръ­ща­не къмъ нор­мал­ность­та слѣдъ бли­зо 20-го­диш­но­то гос­под­ства­не на прѣ­диш­ния си рѫ­ко­во­ди­тель инж. Дан­чо Ла­за­ровъ. На свое он­лайн за­се­да­ние, уп­ра­ви­тел­ни­ятъ съ­вѣтъ на­че­ло съ но­во­из­бра­ния пре­зи­дентъ Лю­бо Га­невъ от­мѣ­ни скан­дал­но­то рѣ­ше­ние на прѣ­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство отъ юни 2019 г., съ ко­е­то се заб­ра­ня­ва­ше на със­те­за­те­ли под 21-го­диш­на въз­расть да бѫ­датъ тран­сфе­ри­ра­ни въ чуж­би­на. От­то­га­ва до нас­то­я­щия мо­ментъ из­да­ва­не­то на меж­ду­на­род­ни тран­сфер­ни сер­ти­фи­ка­ти за тѣ­зи иг­ра­чи мо­же­ше да ста­ва един­стве­но по из­клю­че­ние съ из­рич­но­то съг­ла­сие на фе­де­ра­ци­я­та - прак­ти­ка, ко­я­то се­ри­оз­но спъ­ва­ше раз­ви­ти­е­то на та­лан­тли­ви със­те­за­те­ли и при­тѣс­ни­тел­но вър­на во­лей­бо­ла ни …

Вижъ статията

Смѣна на караула въ българския волейболъ – Любо Ганевъ начело

„Вѣчниятъ“ прѣдседатель инж. Данчо Лазаровъ прѣдаде безъ бой управленскитѣ регалии.

На от­чет­но-из­бор­но об­що съб­ра­ние, про­ве­де­но прѣзъ мѣ­сецъ мартъ въ Со­фия, за прѣд­се­да­тель на Бъл­гар­ска­та Фе­де­ра­ция по Во­лей­болъ (БФВ) еди­но­душ­но бѣ­ше из­бранъ до­се­гаш­ни­ятъ за­мѣс­тникъ Лю­бо Га­невъ. По то­зи на­чинъ бѣ­ше сло­женъ край на бли­зо два­де­сет­го­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство на инж. Дан­чо Ла­за­ровъ – ед­на епо­ха из­пъс­три­ла то­зи спортъ у насъ как­то съ мно­го ус­пѣ­хи, та­ка и съ ре­ди­ца скан­да­ли. За то­зи пе­ри­одъ на­ци­о­на­ли­тѣ ни ус­пѣ­ха да пос­тиг­натъ нѣ­кол­ко при­зо­ви мѣс­та въ прес­тиж­ни меж­ду­на­род­ни над­прѣ­ва­ри (брон­зо­ви ме­да­ли на Ев­ро­пейс­ко пър­вен­ство и Свѣ­тов­на ку­па), но не се ми­на­ва­ше и го­ди­на безъ да се по­я­ви нѣ­коя гран­ди­оз­на не­у­ре­ди­ца, ко­я­то да прив­ле­че вни­ма­ни­е­то къмъ во­лей­бол­ни­тѣ срѣ­ди (до­пингъ …

Вижъ статията