БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Първи полъхъ на нормалность от новото рѫководство на БФВ

Чете се за 1 минута

Отмѣниха безумно правило, спъващо развитието на млади състезатели

Но­во­то рѫ­ко­вод­ство на Бъл­гар­ска фе­де­ра­ция по во­лей­бол (БФВ) нап­ра­ви пър­ва важ­на стѫп­ка къмъ зав­ръ­ща­не къмъ нор­мал­ность­та слѣдъ бли­зо 20-го­диш­но­то гос­под­ства­не на прѣ­диш­ния си рѫ­ко­во­ди­тель инж. Дан­чо Ла­за­ровъ. На свое он­лайн за­се­да­ние, уп­ра­ви­тел­ни­ятъ съ­вѣтъ на­че­ло съ но­во­из­бра­ния пре­зи­дентъ Лю­бо Га­невъ от­мѣ­ни скан­дал­но­то рѣ­ше­ние на прѣ­диш­но­то рѫ­ко­вод­ство отъ юни 2019 г., съ ко­е­то се заб­ра­ня­ва­ше на със­те­за­те­ли под 21-го­диш­на въз­расть да бѫ­датъ тран­сфе­ри­ра­ни въ чуж­би­на. От­то­га­ва до нас­то­я­щия мо­ментъ из­да­ва­не­то на меж­ду­на­род­ни тран­сфер­ни сер­ти­фи­ка­ти за тѣ­зи иг­ра­чи мо­же­ше да ста­ва един­стве­но по из­клю­че­ние съ из­рич­но­то съг­ла­сие на фе­де­ра­ци­я­та - прак­ти­ка, ко­я­то се­ри­оз­но спъ­ва­ше раз­ви­ти­е­то на та­лан­тли­ви със­те­за­те­ли и при­тѣс­ни­тел­но вър­на во­лей­бо­ла ни въ ед­на от­дав­на от­ми­на­ла епо­ха на крѣ­пос­тни­чес­тво. По то­зи на­чинъ но­ви­тѣ рѫ­ко­во­ди­те­ли на фе­де­ра­ци­я­та из­пъл­ни­ха ед­но отъ прѣ­диз­бор­ни­тѣ си обѣ­ща­ния и да­до­ха оп­ти­мис­тич­на за­яв­ка за бѫ­де­що­то раз­ви­тие на то­зи спортъ у насъ.