БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Разваленъ телефонъ въ Българска федерация по волейболъ

Чете се за 1 минута

Любо Ганевъ обяви новия треньоръ, той каза, че не знае.

Се­ри­оз­на лип­са на ко­му­ни­ка­ция про­ли­ча нас­ко­ро въ дѣйс­тви­я­та на рѫ­ко­вод­ство­то на БФВ. Прѣ­ди нѣ­кол­ко дни пре­зи­ден­тътъ Лю­бо Га­невъ обя­ви слѣдъ за­се­да­ние на уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ на ор­га­ни­за­ци­я­та, че Сил­ва­но Пран­ди ще бѫ­де но­ви­ятъ старъ се­лек­ци­о­неръ на мѫж­кия ни на­ци­о­на­ленъ от­боръ. На все­ос­лу­ша­ние бѣ­ха обя­ве­ни под­роб­нос­ти за ан­га­жи­мен­та на Про­фе­со­ра - до­го­во­рътъ щѣлъ да бѫ­де за 1 + 1 го­ди­на, по­мощ­никъ ще му бѫ­де Ни­ко­лай Же­лѣз­ковъ, ка­то иде­я­та е слѣдъ то­зи пе­ри­одъ ита­ли­а­не­цътъ да прѣ­да­де ща­фе­та­та на тре­ньо­ра на шам­пи­о­на „Неф­то­хи­микъ“.

Ока­за се оба­че, че по­не единъ отъ спо­ме­на­ти­тѣ гос­по­да не е билъ по­не увѣ­до­менъ, че се е до­го­во­рилъ. День слѣдъ но­ви­на­та отъ уп­ра­ви­тел­ния съ­вѣтъ, въ ин­тер­вю за Но­ва те­ле­ви­зия Пран­ди за­я­ви, че за не­го би би­ло честь да про­дъл­жи ра­бо­та­та си ка­то нас­тав­никъ на ти­ма ни, но не е раз­го­ва­рялъ съ рѫ­ко­вод­ство­то на БФВ отъ два мѣ­се­ца и по­ло­ви­на. По ду­ми­тѣ му „къмъ мо­мен­та нѣ­ма ни­как­во спо­ра­зу­ме­ние и не съмъ под­пис­валъ ни­ка­къвъ до­го­воръ“. Все пакъ, сѫ­дей­ки по ува­же­ни­е­то, съ ко­е­то ита­ли­ан­ски­ятъ спе­ци­а­листъ го­во­ри за на­шия во­лей­болъ, очак­ва се той от­но­во да зас­та­не на кор­ми­ло­то на ти­ма ни. Сти­га нѣ­кой на­ис­ти­на да го по­ка­ни лич­но, а не прѣзъ ме­ди­и­тѣ.