БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Унгария на пѫтя на българскитѣ „лъвове“ къмъ Евро 2020

Чете се за 1 минута

Мачътъ ще се играе на националния стадионъ въ София

Въп­рѣ­ки ра­зо­ча­ро­ва­що­то прѣд­ста­вя­не на на­ци­о­нал­ния ни от­боръ по фут­болъ въ ква­ли­фи­ка­ци­и­тѣ за Ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­ство прѣзъ 2020 год., прѣдъ Бъл­га­рия се от­кри­ва още единъ шансъ за кла­си­ра­не. Бла­го­да­ре­ние на доб­ро­то си прѣд­ста­вя­не въ де­бют­ния се­зонъ на Ли­га­та на на­ци­и­тѣ, от­бо­рътъ ни бѣ­ше часть отъ жре­бия за пле­йо­фи­тѣ за оп­рѣ­дѣ­ля­не на пос­лѣд­ни­тѣ че­ти­ри­ма учас­тни­ци въ шам­пи­о­на­та на Ста­рия кон­ти­нентъ. Той оп­рѣ­дѣ­ли въ по­лу­фи­нал­на срѣ­ща отъ по­токъ А нашъ съ­пер­никъ да бѫ­де Ун­га­рия; ма­чътъ ще се със­тои на 26-ти мартъ на на­ци­о­нал­ния ста­ди­онъ „Ва­силъ Лев­ски“ въ Со­фия.

Въ слу­чай, че мом­че­та­та на Ге­ор­ги Дер­мен­джи­евъ над­ви­ятъ мад­жа­ри­тѣ, тѣ ще мѣ­рятъ си­ли за мѣс­то на ев­ро­пейс­ки­тѣ фи­на­ли съ по­бѣ­ди­те­ля отъ срѣ­ща­та Ис­лан­дия – Ру­мъ­ния, ка­то от­но­во ма­чътъ ще се иг­рае въ Со­фия.