БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Въ душата на прѣводача

Чете се за 2 минути

На 13-ти сеп­тем­врий въ сто­лич­ния ли­те­ра­ту­ренъ клубъ „Пе­ро­то“ бѣ прѣд­ста­ве­на но­ва­та кни­га на г-нъ Пет­ко Хи­новъ „Бъл­гар­ско на­род­ноз­на­ние и прѣ­водъ“. Пет­ко Хи­новъ е нашъ прѣ­во­дачъ, пи­са­тель и по­етъ, вла­дѣ­ещъ от­лич­но мно­жес­тво ези­ци, из­меж­ду ко­и­то ста­ро­ки­тайс­ки, съв­рѣ­ме­ненъ ки­тайс­ки, ста­ро­бъл­гар­ски, ан­глийс­ки, ру­мън­ски и дру­ги. Осо­бе­но по­чи­танъ как­то отъ род­на­та, та­ка и от меж­ду­на­род­на­та ли­те­ра­тур­на об­щность е за сво­и­тѣ прѣ­во­ди отъ ки­тайс­ки на бъл­гар­ски и ан­глийс­ки.

Въ „Бъл­гар­ско на­род­ноз­на­ние и прѣ­водъ“ ав­то­рътъ прѣп­ли­та лю­бовь­та си къмъ бъл­гар­ския и къмъ ки­тайс­кия езикъ, съ­пос­та­вя ги и прѣд­ла­га на чи­та­те­ли­тѣ не­о­бик­но­ве­но­то гле­ди­ще не са­мо на тво­рецъ, но и на прѣ­во­дачъ. Об­сѫж­да нѣ­кои тре­вож­ни теж­не­ния въ днеш­ни­тѣ бъл­гар­ски езикъ и кул­ту­ра, но прѣд­ла­га и стѫп­ки къмъ об­ръ­ща­не на те­че­ни­е­то.

Нѣ­кои лю­бо­пит­ни фак­ти за кни­га­та сѫ, че тя всѫщ­ность е със­та­ве­на от бе­сѣ­ди, ко­и­то пър­во­на­чал­но сѫ из­на­ся­ни прѣдъ ки­тайс­ки сту­ден­ти по бъл­га­рис­ти­ка въ Пе­кинъ. Сѫ­що та­ка, пос­лѣс­ло­вътъ е на­пи­санъ на Иван­чев­ски пра­во­писъ (сѫ­щи­ятъ ка­то на в. „Бъл­гар­ски ос­вѣ­до­ми­тель“). По врѣ­ме на прѣд­ста­вя­не­то, ди­рек­то­рътъ на из­да­тел­ство­то неп­ра­вил­но нарeче то­зи пра­во­писъ „ста­ро­бъл­гар­ски шрифтъ“, ка­то то­зи ко­мен­таръ оба­че бѣ веж­ли­во поп­ра­венъ от г-нъ Хи­новъ, кой­то по­яс­ни че не ста­ва въп­росъ за ед­ва ли не ста­ро­бъл­гар­ски езикъ, а нап­ро­тивъ – за на­шия съв­рѣ­ме­ненъ езикъ, но на­пи­санъ на по-близ­кия до ко­ре­на на ези­ка пра­во­писъ отъ 1899-та го­ди­на.

Въ ду­ха на „въз­вра­ще­ни­е­то“ къмъ бъл­гар­ския ко­ренъ, въ кой­то духъ бѣ об­гър­на­то цѣ­ло­то съ­би­тие, прѣд­ста­вя­не­то на кни­га­та за­вър­ши съ двѣ из­пъл­не­ния на из­грѣ­ва­ща­та на­род­на пѣ­ви­ца, още уче­нич­ка – г-ца Ива Ко­те­ва. Тя из­пѣ ед­на тра­ди­ци­он­на ро­доп­ска пѣ­сень и още ед­на ней­на ав­тор­ска, но въ ма­ке­дон­ски на­ро­денъ стилъ.

Са­ма­та кни­га „Бъл­гар­ско на­ро­доз­на­ние и прѣ­водъ“ се из­да­ва отъ из­да­тел­ство „Бъл­гар­ски бес­тсе­лъръ“, съ брой стра­ни­ци 135 и мо­же да бѫ­де за­ку­пе­на на цѣ­на отъ 15 лв.