БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Афера съ набавяне на респиратори въ Босна

Чете се за 1 минута

Задържанъ е премиерътъ на Федерация Босна и Херцеговина

Прѣзъ пос­лѣд­ния мѣ­сецъ въ ед­на отъ три­тѣ със­тав­ни ад­ми­нис­тра­тив­ни час­ти на Бос­на и Хер­це­го­ви­на се раз­го­рѣ се­ри­о­зенъ скан­далъ, свър­занъ съ на­ба­вя­не­то на бол­нич­на апа­ра­ту­ра по врѣ­ме на пан­де­ми­я­та отъ covid-19. Ста­на яс­но, че фир­ма­та „Среб­ре­на ма­ли­на“, за­ни­ма­ва­ща се съ прѣ­ра­бот­ва­не­то и кон­сер­ви­ра­не­то на пло­до­ве, е по­лу­чи­ла раз­рѣ­ше­ние отъ Фе­де­рал­на­та ди­рек­ция за граж­дан­ска за­щи­та да вне­се отъ Ки­тай рес­пи­ра­то­ри на об­ща стой­ность 10,5 млн кон­вер­ти­бил­ни мар­ки (10,5 млн лв). Слѣдъ ка­то срѣдъ ши­ро­ка­та об­щес­тве­ность се по­я­ви та­зи ме­ко ка­за­но стран­на ин­фор­ма­ция, а сѫ­що та­ка и съм­нѣ­ни­е­то, че на­ба­ве­ни­тѣ рес­пи­ра­то­ри нѣ­матъ всич­ки нуж­ни сер­ти­фи­ка­ти за лѣ­че­ние на бол­ни отъ ви­ру­са, на 21 май раз­слѣд­ва­щи­тѣ ор­га­ни про­ве­до­ха обис­ки въ ди­рек­ци­я­та за граж­дан­ска за­щи­та и въ кан­це­ла­ри­и­тѣ на сел­скос­то­пан­ска­та фир­ма. Възъ ос­но­ва на съб­ра­ния до­ка­за­тел­ственъ ма­те­ри­алъ бѣ­ха за­дър­жа­ни ди­рек­то­рътъ на уп­ра­ва­та Фах­ру­динъ Шо­лакъ, соб­стве­ни­кътъ на „Среб­ре­на ма­ли­на“, из­вѣс­тни­ятъ бос­нен­ски те­ле­ви­зи­о­ненъ во­дещъ Фик­ретъ Ход­жичъ, и са­ми­ятъ ми­нис­търъ-прѣд­се­да­тель на Фе­де­ра­ция Бос­на и Хер­це­го­ви­на - Фа­дилъ Но­ва­личъ. То­ва, ко­е­то мо­же би ще бѫ­де ин­те­рес­но за бъл­гар­ска­та ау­ди­то­рия въ то­зи слу­чай, е раз­ли­ка­та въ под­хо­да на бос­нен­ска­та и бъл­гар­ска­та про­ку­ра­ту­ри при съ­би­ра­не на до­ка­за­тел­ства. Оказ­ва се, че мѣс­тна­та про­ку­ра­ту­ра е обър­на­ла осо­бе­но вни­ма­ние на ко­му­ни­ка­ция по Вай­бъръ меж­ду три­ма­та за­дър­жа­ни и дру­ги близ­ки на Но­ва­личъ слу­жи­те­ли и то­ва е единъ отъ ос­нов­ни­тѣ ма­те­ри­а­ли на об­ви­не­ни­е­то. Въ ча­то­ве­тѣ ста­ва яс­но, че пре­ми­е­рътъ е да­валъ ука­за­ния за за­бър­зва­не на про­це­ду­ра­та за раз­рѣ­ше­ние за вносъ на ме­ди­цин­ска апа­ра­ту­ра, въп­рѣ­ки че всич­ки учас­тни­ци въ раз­го­во­ри­тѣ сѫ би­ли на­яс­но, че сел­ско­то­пан­ска­та фир­ма не би трѣб­ва­ло да има та­ко­ва раз­рѣ­ши­тел­но.

За три­ма­та за­дър­жа­ни е по­ис­канъ арестъ отъ 30 де­на. Раз­слѣд­ва­не­то про­дъл­жа­ва.