БЪЛГАРСКИ ОСВѢДОМИТЕЛЬ

Новини отъ България. Издание съ мнѣние.

30 октомври 2023 | година 5, брой 3

Хаосъ при раздаването на училищни плодъ и млѣко по врѣме на епидемията

Чете се за 4 минути

Министерство на земедѣлието и хранитѣ побърза да усвои европейски срѣдства, безъ да създаде организация за раздаването на училищни плодъ и млѣко за периода 13 мартъ - 13 май

Ма­со­во ро­ди­те­ли из­ра­зи­ха въз­му­ще­ние въ гру­пи въ со­ци­ал­ни­тѣ мрѣ­жи отъ по­лу­че­ни­тѣ каш­ка­валъ и крас­та­ви­ци по прог­ра­ми­тѣ „Учи­ли­щенъ плодъ“ и „Учи­лищ­но млѣ­ко“. Ди­рек­то­ри­тѣ на учи­ли­ща­та трѣб­ва­ше да се спра­вятъ съ съз­да­ва­не­то на редъ, по кой­то про­дук­ти­тѣ да дос­тиг­нѫтъ до сѣ­мейс­тва­та на дѣ­ца­та, а ха­о­сътъ на ор­га­ни­за­ци­он­но и ко­му­ни­ка­тив­но ни­во меж­ду раз­лич­ни­тѣ за­мѣ­се­ни ин­сти­ту­ции бѣ ос­но­во­по­ла­гащъ.

За пе­ри­о­да меж­ду 13 мартъ и 13 май дѣ­ца и уче­ни­ци по­лу­чи­ха па­ке­ти, съ­дър­жа­щи пло­до­ве, зе­лен­чу­ци и млѣч­ни про­дук­ти по схе­ми­тѣ „Учи­ли­щенъ плодъ“ и „Учи­лищ­но млѣ­ко“. Тѣх­на­та цѣль е из­граж­да­не на на­ви­ци за здра­вос­лов­но хра­не­не у под­рас­тва­щи­тѣ.

Още прѣ­ди обя­вя­ва­не­то на из­вън­ред­но по­ло­же­ние, въ ус­ло­ви­я­та на грип­на ва­кан­ция, ко­га­то дѣ­ца­та си сто­я­ха по до­мо­ве­тѣ, нѣ­ма­ше сво­ев­рѣ­мен­на ре­ак­ция, та­ка че до тѣх­ни­тѣ сѣ­мейс­тва­та да дос­тиг­нѫтъ по­ла­га­щи­тѣ им се про­дук­ти. Схе­ми­те оба­че сѫ фи­нан­си­ра­ни съ ев­ро­пейс­ки срѣд­ства, ко­и­то трѣб­ва да бѫ­дѫтъ от­че­те­ни прѣдъ Ев­ро­ко­ми­си­я­та, а то­ва на­ло­жи и прѣд­при­е­ма­не на бър­зи дѣйс­твия отъ стра­на на пра­ви­тел­ство­то, отъ ко­е­то пос­лѣд­ва­ха и ре­ди­ца ус­лож­не­ния и не­у­ре­ди­ци.

ОБ­ЩИ­НИ­ТѢ - ПРѢ­НЕБ­РѢГ­НА­ТИ, ДИ­РЕК­ТО­РИ­ТѢ - ПРѢ­ТО­ВА­РЕ­НИ

Лип­са­та на еди­нен планъ за осѫ­щес­твя­ва­не на про­це­ду­ра­та вка­ра въ си­ла стра­те­ги­я­та „всѣ­ки да се оп­ра­вя как­то знае“. Въ ед­на часть отъ слу­ча­и­тѣ про­дук­ти­те бѣ­ха дос­та­вя­ни въ учи­лищ­ни­те за­ве­де­ния, кѫ­дѣ­то ди­рек­то­ри­тѣ трѣб­ва­ше да рѣ­ша­ватъ въп­ро­си по съх­ра­не­ние и ор­га­ни­зи­ра­не на раз­да­ва­не­то въ кон­тек­ста на са­ни­тар­на кри­за. Въ дру­га часть отъ слу­ча­и­тѣ слу­жи­те­ли на гор­ски­тѣ сто­пан­ства ги раз­на­ся­ха по до­мо­ве­тѣ на дѣ­ца­та.

Ха­о­сътъ до­ве­де до не­до­вол­ство на поч­ти всич­ки въз­мож­ни ни­ва. Бър­зи­тѣ рѣ­ше­ния за дѣйс­твие на МЗХ не взе­ха прѣд­видъ учас­тие отъ стра­на на об­щи­ни­тѣ. По то­зи по­водъ кме­тътъ на об­щи­на Тро­янъ Дон­ка Ми­хай­ло­ва се из­ка­за въ Фейс­бук: „Не мо­гѫ да си обяс­нѭ за­що доб­ра­та идея дѣ­ца­та да по­лу­ча­ватъ въ дѣт­ски­тѣ гра­ди­ни и въ учи­ли­ще плодъ и млѣ­ко бѣ­ше съ­си­па­на по то­зи на­чинъ. Бъл­гар­ски­тѣ об­щи­ни не бѣ­ха по­тър­се­ни по­не за съ­вѣтъ. Об­щи­на Тро­ян и всич­ки ос­та­на­ли об­щи­ни нѣ­матъ ни­що об­що съ то­ва не­до­мис­ле­но из­пъл­не­ние на про­ек­та“.

Въ бал­кан­ско­то град­че отъ Дър­жав­но гор­ско сто­пан­ство е трѣб­ва­ло да раз­не­сѫтъ 1200 па­ке­та. По­мощь­та отъ стра­на на гор­ски­тѣ прѣд­при­я­тия оба­че бѣ прѣд­ви­де­на са­мо за мал­ки­тѣ об­щи­ни. За ос­та­на­ли­тѣ от­го­вор­ность­та се пад­на на ди­рек­то­ри­тѣ. Нѣ­кои отъ тѣхъ бѣ­ха про­тивъ то­ва мно­го ро­ди­те­ли да се струп­ватъ на ед­но мѣс­то, за­що­то то­ва съз­да­ва рис­ко­ви ус­ло­вия за раз­прос­тра­не­ние на ви­ру­са. Въ от­кри­то пис­мо ди­рек­то­рътъ на ОУ „Ва­силъ Лев­ски“ въ Вра­ца Ру­менъ Пет­ковъ пи­ше: „Та­ка­ва ак­ция въ учи­ли­ще­то, на ко­е­то имамъ честь­та да съмъ ди­рек­торъ, нѣ­ма да има. От­го­вор­ность­та за рѣ­ше­ни­е­то е моя, ка­то ди­рек­торъ, но­сещъ прѣ­ка от­го­вор­ность за здра­ве­то и жи­во­та на ко­ле­ги­тѣ ми, как­то и та­ка­ва за уче­ни­ци­тѣ и тѣх­ни­тѣ ро­ди­те­ли. Но ма­ща­би­тѣ на „мѣ­роп­ри­я­ти­е­то“ сѫ ог­ром­ни и на­ла­гатъ рѣ­ши­тел­ность и во­ля на всич­ки от­го­вор­ни ин­сти­ту­ции“.

Не­яс­на бѣ и сѫд­ба­та на про­дук­ти­тѣ, ко­и­то умиш­ле­но или не, не бѣ­ха взе­ти. Не лип­сва­ха ро­ди­те­ли, рѣ­ши­ли да спаз­ватъ стрик­тно со­ци­ал­на­та изо­ла­ция и да не оти­дѫтъ до учи­ли­ще, за да по­лу­чѫтъ па­ке­ти­тѣ. Дру­ги пъкъ, по­лу­чи­ли ин­фор­ма­ция, че нев­зе­ти­тѣ хра­ни ще бѫ­дѫтъ да­ря­ва­ни на хо­ра въ нуж­да и за­то­ва от­ка­за­ли про­дук­ти­тѣ. Слѣдъ ка­то се ока­за оба­че, че Аген­ция „Со­ци­ал­но под­по­ма­га­не“ нѣ­ма да ра­бо­ти по слу­чая, сѫд­ба­та на ос­та­ва­щи­тѣ зе­лен­чу­ци и млѣч­ни про­дук­ти ос­та­на въ рѫ­цѣ­тѣ на ди­рек­то­ри­тѣ. Единъ отъ въз­мож­ни­тѣ сце­на­рии бѣ да се при­ло­жѫтъ пра­ви­ла­та на дѣйс­тва­ща­та нор­ма­тив­на рам­ка и при не­въз­мож­ность часть отъ дѣ­ца­та да по­лу­чѫтъ про­дук­ти­тѣ, тѣ да бѫ­дѫтъ раз­прѣ­дѣ­ле­ни срѣдъ ос­та­на­ли­тѣ.

НЕ­ДО­ВОЛ­СТВО СРѢДЪ РО­ДИ­ТЕ­ЛИ­ТѢ

Нас­тро­е­ни­я­та срѣдъ ро­ди­те­ли­тѣ сѫ­що бѣ­ха раз­но­род­ни. Ос­вѣнъ тѣ­зи, ко­и­то от­ка­за­ха да взе­матъ хра­на­та, се на­ме­ри­ха и та­ки­ва, ко­и­то да об­ви­нѭтъ учи­те­ли­тѣ въ зло­у­пот­рѣ­би. Та­къвъ е слу­ча­ятъ въ Па­зар­джикъ, кѫ­дѣ­то раз­да­ва­не­то прѣ­диз­ви­ка не­до­вол­ство. Тамъ ро­ди­те­ли­тѣ по­лу­чи­ха по 300 гр. каш­ка­валъ за пе­ри­одъ отъ два мѣ­се­ца. А гра­ма­жи­тѣ сѫ оп­рѣ­дѣ­ле­ни отъ Ми­нис­тер­ство­то на зе­ме­дѣ­ли­е­то и хра­ни­тѣ. Ве­ли­ко­тър­нов­ски ро­ди­те­ли пуб­ли­ку­ва­ха въ Фейс­бук сним­ки на то­ва, ко­е­то сѫ имъ раз­да­ли и пос­лѣд­ва­ха раз­го­ре­ще­ни дис­ку­сии, за­ра­ди сѫщ­ность­та и ко­ли­чес­тво­то, на то­ва ко­е­то сѫ по­лу­чи­ли. За нѣ­кои двѣ­тѣ крас­та­ви­ци и 300 гр. каш­ка­валъ бѣ­ха по­диг­рав­ка, а дру­ги по­бър­за­ха да ги об­ви­нѭтъ въ неб­ла­го­дар­ность. Въп­ро­си прѣ­диз­ви­ка и раз­ми­на­ва­не­то въ ко­ли­чес­тва­та при ед­ни и дру­ги.

Срѣд­но за пе­ри­о­да на из­вън­ред­но по­ло­же­ние на дѣ­те се па­датъ по 300 гр. си­ре­не или каш­ка­валъ и 2 кг пло­до­ве и зе­лен­чу­ци. Отъ схе­ми­тѣ за учи­ли­щенъ плодъ и млѣ­ко се очак­ва­ше да се въз­пол­зватъ надъ 420 хи­ля­ди дѣ­ца на те­о­рия. На прак­ти­ка един­стве­но­то си­гур­но нѣ­що се ока­за лип­са­та на доб­ра ор­га­ни­за­ция на ин­сти­ту­ци­о­нал­но рав­ни­ще и не­дос­та­тъч­на­та ин­фор­ми­ра­ность за цѣ­ла­та ини­ци­а­ти­ва.